Repozytorium

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

W Polsce zarejestrowanych jest w formalnie prawie dwieście różnych kościołów i związków wyznaniowych, ale tylko 8 z nich może się pochwalić więcej niż 10.000 tysiącami wyznawców. Największy jest oczywiście Kościół Rzymsko-Katolicki, która ma ponad 32 miliony wyznawców (ilość wyznawców na podstawie ilości osób ochrzczonych), natomiast najmniejsze jest Tybetańskie Stowarzyszenie "Sa Trik Er Sang", które liczy tylko 12 wyznawców.

Deklarowana przynależność do poszczególnych wyznań w Polsce w procentach w stosunku do ogółu ludności Polski :

- kościół katolicki – obrządku łacińskiego -95,95%

- kościół prawosławny – 0,44 %

- świadkowie Jehowy – 0,39 %

- kościół ewangelicko-augsburski – 0,20%

W wyznaniach mniejszościowych praktycznie nie ma znaczącego wzrostu liczby członków. 

94,2% mieszkańców Polski identyfikuje się z instytucjami wyznaniowymi, a tylko 3,1% nie należy do żadnego wyznania. Trudności nastręcza określenie liczebności osób niereligijnych, agnostyków, ateistów. W badaniach socjologicznych ateizm deklaruje około 3% respondentów, 4% to agnostycy.

Źródło: „Wyznania religijne w Polsce 2012–2014”, Warszawa 2016

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

Wyraźnie widać to w przypadku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, gdzie zdecydowana większość wiernych mieszka na Górnym Śląsku oraz Kościoła prawosławnego, z największą liczbą wiernych w województwach podlaskim i mazowieckim. Podobną asymetrię rozkładu liczebności wyznawców obserwujemy dla Kościoła greckokatolickiego – blisko 40% wiernych to mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. Wyznawcy Kościoła zielonoświątkowego najliczniej zamieszkują Dolny i Górny Śląsk (16,5% oraz 17%). Natomiast Związek Wyznania Świadków Jehowy charakteryzuje bardziej równomierny rozkład terytorialny.

Źródło: „Wyznania religijne w Polsce 2012–2014”, Warszawa 2016

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w garnizonach Policji na terenie Polski zostały wszczęte 9622 postępowania przygotowawcze o czyny motywowane nienawiścią, wobec 698 postępowań wszczętych w 2014 r.

Przejawy nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym i wyznaniowym stają się częścią naszego życia społecznego. Do ataków na tle dyskryminacyjnym dochodzi w Polsce coraz częściej, a ataki te nie ograniczają się do obelżywych słów pod adresem cudzoziemców czy osób porozumiewających się w obcym języku, lecz często przeradzają się w agresję fizyczną, w skrajnych przypadkach nawet wobec dzieci.

Jedynie 5% przestępstw motywowanych nienawiścią jest zgłaszanych na policję. Np. W województwie mazowieckim było 31 postępowań z nienawiści w odniesieniu do ofiar przestępstw z krajów muzułmańskich - badania wykazują zaś, że doszło tam do 4300 czynów o takim charakterze.

Analizując motyw działania sprawców na tle konkretnych grup przeciwko, którym kierowane były przestępstwa, najwięcej postępowań dotyczyło muzułmanów (173 postępowania), Żydów (164 postępowań), Romów (148 postępowań), a także osób rasy czarnej i mulatów (90 postępowań) oraz Arabów (79 postępowań).

Ofiarami przestępstw z nienawiści są najczęściej mężczyźni w wieku pomiędzy 22. a 30. rokiem życia, pochodzący z małych i średnich miejscowości. Sprawcami przestępstw z nienawiści są przede wszystkim mężczyźni w wieku 22-30 lat, pochodzący z dużych miast o wielkości 100-200 tys. mieszkańców.

Źródło:

- „Analiza przestępczości z nienawiści”, opracowanie MSWiA, Warszawa 2016

- Badania przeprowadzone przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 2018r.

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

Najbardziej specyficzne czyny wobec osób rasy czarnej oraz wobec Arabów to naruszenie nietykalności, użycie przemocy oraz znieważenie w kontakcie bezpośrednim. Podobna prawidłowość występuje również w przypadku Ukraińców. W przypadku Romów najbardziej charakterystyczny czyn to znieważenie w środkach masowego przekazu i Internecie, groźby, a także znieważenie w kontakcie bezpośrednim. W przypadku Żydów, specyficzne dla tej grupy czyny to przede wszystkim zamieszczenie publikacji lub artykułów, zamieszczenie komentarza w Internecie, a także stosowanie obraźliwych napisów lub symboli. Mamy też wiele zachowań antysemickich wobec Żydów- w rodzaju palenia kukły Żyda we Wrocławiu w czasie manifestacji ONR, antysemickich haseł widocznych podczas meczy piłki nożnej itp.

Źródło:

- „Analiza przestępczości z nienawiści”, opracowanie MSWiA, Warszawa 2016

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

Obecnie nieco ponad dwie trzecie uczniów szkół średnich (69%) uważa się za wierzące, w tym 8% za głęboko wierzące. Prawie jedna piąta (18%) określa swoją postawę wobec wiary religijnej

jako niezdecydowanie, a co ósmy badany (13%) deklaruje brak wiary. Zgodnie z trendami obserwowanymi od połowy lat dziewięćdziesiątych odsetek wierzących powoli spada, wzrasta natomiast udział niezdecydowanych i niewierzących. Co jednak interesujące, poziom deklaracji głębokiej wiary pozostaje stabilny.

 

Największa część (42%), wierzy w Boga i nie ma wątpliwości co do jego istnienia. Jedna czwarta (26%) wprawdzie wierzy w Boga, ale miewa chwile zwątpienia. Blisko co dziesiąty (9%) twierdzi, że czasem wydaje mu się, że wierzy, a czasem, że nie wierzy w Boga. Podobny odsetek identyfikuje się z klasyczną postawą agnostyczną – nie wiedzą, czy Bóg istnieje, i nie widzą możliwości sprawdzenia tego. Najmniejsza grupa badanych uczniów zdecydowanie nie wierzy (8%) lub wierzy w jakiegoś rodzaju nieosobową Siłę Wyższą (7%).

Źródło: Raport „Młodzież 2016” przygotowane przez CEBOS, Warszawa 2016

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

Uczniowie mieszkający na wsi zdecydowanie częściej niż mieszkańcy miast uważają się za osoby wierzące, rzadziej mają też wątpliwości dotyczące istnienia Boga. Z kolei mieszkańcy większych miast częściej określają się jako zdecydowanie niewierzący. W największych miastach (powyżej pół miliona mieszkańców) niewierzących jest dwukrotnie więcej, niż na wsi (20% wobec 9%). Znajduje to też odzwierciedlenie w deklaracjach dotyczących praktyk religijnych: im większa miejscowość, tym mniejszy odsetek młodych ludzi regularnie uczestniczy w mszach, nabożeństwach i spotkaniach religijnych. Trzeba zauważyć, że poziom religijności spada zarówno w mieście, jak i na wsi.

We wcześniejszych badaniach młodzieży obserwowaliśmy różnice w religijności chłopców i dziewcząt – uczennice były nieco bardziej religijne, niż uczniowie. To zjawisko wciąż istnieje, wydaje się jednak, że związek poziomu religijności z płcią jest słabszy niż jeszcze kilka lat temu.

W kwestii wierzeń religijnych nie występują znaczące różnice między uczniami różnych typów szkół.

Źródło: Raport „Młodzież 2016” przygotowane przez CEBOS, Warszawa 2016

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

Specyficzną cechą religijności polskiej młodzieży jest odmienne jej funkcjonowanie na dwóch płaszczyznach - pierwsza to przyznanie się do wiary, druga to przekonania moralne. Jeśli chodzi o pierwszą, mówimy, że nie jest jeszcze tak źle; to o moralności tak powiedzieć się nie da. Coś pękło w naszej obyczajowości. Autorytet Kościoła w kwestiach moralnych uznaje 31% młodzieży, w tym 65% głęboko wierzących i  34% wierzących. A więc jedynie co trzecia osoba z tej grupy godzi się z tym, czego Kościół naucza w sprawach moralnych. Co drugi opowiada się za etyką sytuacyjną. Podstawowym arbitrem w sytuacjach wątpliwych moralnie wymieniane jest sumienie.

Moralny autorytet Kościoła uznaje jedynie 49% osób praktykujących systematyczne. Rozdźwięk między deklarowaną wiarą a akceptacją nauki głoszonej przez Kościół wzrasta jeszcze bardziej w odniesieniu do zagadnień życia małżeńskiego. Współżycie seksualne w okresie narzeczeństwa akceptuje 68% młodzieży, jedynie 8% uważa je za niedopuszczalne. Aż 77% uczniów szkół średnich jest zdania, że stosowanie środków antykoncepcyjnych nie jest moralnie naganne, a tylko 6% uważa to za niedopuszczalne.

 

Ta sama młodzież, która opowiada się za liberalnym życiem intymnym, jako cel życia na pierwszym miejscu stawia szczęśliwe życie rodzinne i wielką odwzajemnioną miłość.

81% badanej młodzieży jest zdania, że uczynek bywa dobry lub zły, w zależności od czyjegoś punktu widzenia.

Źródło: Raport „Młodzież 2016” przygotowane przez CEBOS, Warszawa 2016

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

Przewodnik „ZAPOBIEGANIE RADYKALIZACJI I PRZEJAWOM  NIENAWIŚCI NA POZIOMIE LOKALNYM  WYTYCZNE  DLA  WŁADZ  LOKALNYCH  I  REGIONALNYCH” został publikowany w 2016 r. i powstał w oparciu o tekst przyjęty w dniu 20 października 2015 r. w ramach strategii  Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy  o zwalczaniu radykalizacji. W przewodniku tym znajdują  się wytyczne  dla  władz lokalnych  i regionalnych,  jak  opracować  strategie  angażujące     społeczeństwo     obywatelskie     w     ich     prace     przeciwko   ekstremizmowi  we  wszystkich  jego  przejawach,  w  tym  mowie  nienawiści, antysemityzmowi   oraz   odczuciom   i   działaniom   antyislamskim.  Ważnym elementem tych strategii mają być działania skoncentrowane na edukacji szkolnej. 

Żródło:

http://www.zmp.poznan.pl...radicalisation_POL-web.pdf

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

W ramach programu UE Horyzont 2020 realizowany jest projekt „Trivalent – przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej dla radykalizmu narracji”, w tym projekcie uczestniczą trzy instytucje z Polski – Rejonowa Komenda Policji w Radomiu, Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku, Biuro Prewencji Komedy Głównej Policji.

Celem projektu „Trivalent” jest skuteczne zwalczanie ekstremizmu poprzez zrównoważone reakcje na terroryzm, łączące środki ochronne ze środkami zapobiegawczymi, wraz z kompleksowym podejściem do współpracy z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, w oparciu o zobowiązanie do poszanowania praw podstawowych, promowanie integracji, dialogu kulturowego i walki z dyskryminacją. Filozofię i metodologię projektu można zawrzeć w następującym zdaniu  „Przewidzieć, aby zapobiec, Komunikować się, aby zapobiec oraz Dobrze pilnować porządku publicznego i zaangażować społeczeństwo obywatelskie w celu zapobiegania”.

We wrześniu 2018 przedstawiciele polskiej policji uczestniczyli w warsztatach w Federalnej Akademii Policyjnej w Brukseli.  Warsztaty dotyczyły umiejętności tworzenia kontrnarracji przeciwko radykalizacji oraz sposobów promowania współpracy i komunikacji między organami ścigania a społeczeństwem obywatelskim (analiza bieżących relacji, opracowanie wspólnych modeli współpracy, polityki i narzędzi służących zapobieganiu i zwalczaniu ekstremizmu).

Żródło:

https://trivalent-project.eu/the-project/

http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/ra/dzialania-policji/fundusze/24003,Trivalent-przeciwdzialanie-terroryzmowi-poprzez-zbudowanie-alternatywnej-dla-rad.html

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów działa od 1997 r. i stawia sobie za cel propagowanie dialogu między wyznawcami tych dwóch religii w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Dzień Islamu jest  obchodzony zawsze w styczniu. Ta inicjatywa  wpisana  jest do  oficjalnego  kalendarza  Kościoła  w  Polsce. Tematyka spotkań związana jest z przesłaniem kierowanym co roku przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów z okazji zakończenia miesiąca postu, ramadanu. W 2019r. dzień ten był obchodzony już po raz dziewiętnasty pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawodnictwa do współpracy”. W czasie takich dni proponowane są różnorodne wydarzenia: wspólne czytanie fragmentów Ksiąg Świętych (Pisma Świętego i Koranu); koncerty na rzecz pokoju, konferencje tematyczne.

Źródło:

http://www.radawspolna.pl/indexfeb9.html

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

Idea Nocy Świątyń powstała w Warszawie i dzięki niej otworzyły się drzwi świątyń różnych religii, i pokazały świat na co dzień niedostępny dla wyznawców innych religii. Główny celem jest ukazanie polskich miast, jako miast wielokulturowych, różnorodnych i otwartych, które swe tradycje wielokulturowości pielęgnują od kilkuset lat. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami mniejszości religijnych pomoże w przełamaniu ewentualnych uprzedzeń.

Noc Świątyń jest okazją do odwiedzenia miejsc najważniejszych dla przedstawicieli różnych wyznań. Jest to czas zwiedzania niezwykłych budowli i wyjątkowych miejsc, rozmów z członkami wspólnot religijnych, zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości. Jest to również wydarzenie o charakterze kulturalnym, któremu towarzysząkoncerty, prezentacje czy warsztaty.

W 2016 roku do Warszawy dołączył Poznań, a w 2017 Kraków. W 2018 roku w wydarzeniu wzięły udział Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk i Łódź.

Źródło:

https://nocswiatyn.pl/o-nas/

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

W ramach kampanii „1001 działań na rzecz dialogu” , jednej z inicjatyw Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zorganizowało warsztaty dla uczniów jednego z krakowskich liceów pod nazwą „RELIGIE NA RZECZ DIALOGU. WARSZTATY RELIGIJNE – POZNAJ MNIE”. Głównym celem dydaktycznym warsztatów była walka ze stereotypami, przesądami, przeciwdziałanie wykluczeniu, ale autorom zależało także na pokazaniu roli kultury w budowaniu mostów pomiędzy zróżnicowanymi grupami społecznymi/religijnymi/etnicznymi.

Warsztaty poświęcone były różnorodności religijnej i kulturowej we współczesnej Polsce,

miały na celu przybliżenie mniejszości religijnych w Polsce. Zachęciło to młodzież do zwiedzania świątyń, będących przecież nie tylko czynnymi miejscami kultu, ale stanowiących ważną część kultury miasta. Zajęcia dotyczyły kolejno prawosławia, grekokatolicyzmu, protestantyzmu, judaizmu i islamu. Wykłady prowadzone były w formie interaktywnej, zachęcającej uczestników do zadawania pytań i do dyskusji.

Opiekunem grupy podczas całego projektu był Bogusław Tondera – religioznawca, nauczyciel gimnazjalny i licealny. Przygotował on większość materiałów na zajęcia, stanowiących zebranie najważniejszych zagadnień, dotyczących każdej religii. Dzięki temu każdy uczestnik otrzymał materiały pomocnicze – skrypt opisujący najważniejsze zagadnienia, definicję i historię poszczególnych religii. Materiały z wykładów zostały uzupełnione przez mini-platformę edukacyjną, proponującą warsztaty religioznawcze i teatralne jako materiał do wykorzystania w szkołach, w domach kultury itp.

Źródło: http://www.alfpolska.org/kampania-1001-dzialan-na-rzecz-dialogu.html

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

Prawosławne gimnazjum zostało utworzone przez Bractwo Prawosławne Świętych Cyryla i Metodego i jest to pierwsza tego typu placówka w Polsce. Dotąd prowadziło ono prawosławną podstawówkę, utworzoną w 2007 roku. A od 2013  większość z jej uczniów kontynuuje naukę w gimnazjum. Placówka ma uprawnienia szkoły publicznej. Celem jej działania jest, oprócz realizacji programu szkolnego, także edukacja religijna, narodowa i międzykulturowa.

„Dużą rolę w naszym nauczaniu i wychowaniu odgrywa propagowanie tradycji i kultury prawosławnej” - mówi Joanna Misiuk, wicedyrektor placówki.

Ważnym elementem gimnazjum jest nauka języków - w sumie jest ich aż sześć. Oprócz polskiego obowiązkowymi językami nowożytnymi są angielski i rosyjski. Do tego dochodzą języki mniejszości: białoruski i ukraiński, a także cerkiewno-słowiański.

Pomysł utworzenia w Białymstoku szkoły prawosławnej pojawił się za sprawą rodziców, którzy chcieli, aby ich dzieci były świadome swej wiary i pochodzenia. Liczbę osób wyznania prawosławnego szacuje się w Polsce na ponad 500 tys. osób. Około połowy z nich mieszka w województwie podlaskim.

Źródło:

https://poranny.pl/prawoslawne-gimnazjum-w-bialymstoku-pierwsza-taka-szkola-w-polsce/ar/5549710

http://www.szkolacim.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=123

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

W Polsce co roku od 2002 r. organizowana jest olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o religii prawosławnej. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem olimpiady jest: poszerzanie wiedzy z zakresu religii prawosławnej, nauczenie i sprawdzenie zdolności uczestników w analizowaniu tekstów religijnych, sprawdzenie wiedzy uczestników w tematach historii, pieśni oraz symboliki prawosławia. Olimpiada składa się z 3 etapów: szkolny – odbywa się w kilku miejscach w Polsce w tym samym czasie, uczestnicy piszą prace na jeden z trzech zaproponowanych tematów; etap okręgowy przeprowadza się w formie testu pisemnego, etap centralny odbywa się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku; etap składa się z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.

Źródła:

https://prawoslawie.uwb.edu.pl/archiwa/555

Kategoria:

Czy wiesz, że:

czytaj więcej

Streetworking  jest częścią działalności Centrum Misji i Ewangelizacji prowadzonej przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, dlatego powołano do życia Grupy Pedagogów Ulicy „UNO” w Bytomiu.

Od 2017r.  cztery razy w tygodniu pedagodzy obecni są na bytomskich podwórkach i z pomocą Szkoły Mobilnej zapewniają dzieciom dobrą rozrywkę i praktyczną wiedzę z wielu dziedzin. Szkoła Mobilna to zestaw narzędzi edukacyjnych w postaci  dużej, zielonej skrzynia na kółkach, zbudowanej ze starodawnych tablic szkolnych, które można wysuwać i pisać po nich kredą. Tworzą ją wymienne panele. Bytomscy pedagodzy mają ponad 350 różnych elementów. Panele mają trzy poziomy trudności - dla trzech grup wiekowych (poznamy je po kolorach). Znajdziemy na nich zadania z zakresu nauki pisania, czytania, geografii, matematyki, ochrony środowiska, higieny osobistej, profilaktyki przeciwalkoholowej czy narkotykowej. Są też panele, które mówią o różnicach w religiach świata czy prawach dzieci. Szkoła Mobilna adresowana jest do dla dzieci i młodzieży od 6 do 16 lat, spędzających czas wolny na podwórku i  placach zabaw osiedli mieszkaniowych. Praca odbywa się także w małych grupach. Efektem tych działań jest wzmocnienie u dzieci ulicy z rodzin dysfunkcyjnych poczucia własnej wartości, znalezienie i utrzymanie nowych zainteresowań. Pedagodzy współpracują również z wieloma instytucjami, działającymi na rzecz rodzin dzieci. Projekt ma charakter pilotażu i jest współfinansowany przez UE oraz Samorząd Śląski. 

Źródła:

https://cme.org.pl/ulica/streetworking/streetworking-rozwija-sie/

https://plus.dziennikzachodni.pl/edukacja-wyszla-na-ulice-szkola-mobilna-przyciaga-tlumy-dzieci-wideo/ar/4648122